Begroting 2018

menu

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

In de tabel hieronder leest u de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft.

Prognose saldo begroting

p.m.

Algemene risicoreserve (*)

8.000.000

Reserve exploitatierisico’s

6.600.000

Onbenutte belastingcapaciteit

2.800.000

Post onvoorzien

250.000

Stille reserves

p.m.

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

17.650.000

(*) Uitgangspunt voor bepaling van dit bedrag is de stand van de reserve bij het opstellen van de begroting 2018 minus de claims die op deze reserve rusten.

Benodigde weerstandscapaciteit

We voerden een risicosimulatie uit. Uit deze simulatie volgt dat het 90% zeker is dat we alle risico’s kunnen opvangen met een bedrag van € 9.599.000. Dit bedrag is daarom de benodigde weerstandscapaciteit.

Ratio van het weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de risicosimulatie is de ratio 1,8.

Bij de jaarrekening over 2016 bedroeg de weerstandsratio 1,9. In het Beleidskader 2014-2018 is bepaald dat de ratio minimaal 1,0 moet zijn. Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft de wethouder toegezegd dat de weerstandsratio de komende jaren ten minste 1,1 zal bedragen.

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende