Begroting 2018

menu

Beleid en ontwikkelingen

Lokale heffingen

De tarieven van alle lokale heffingen passen we jaarlijks op basis van de Kadernota aan. Voor de tariefstijging van alle belastingen gaan we uit van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over 2016 (begrotingsjaar t-2). Voor deze begroting is dat 0,3%.

Verder geldt voor alle rechten dat deze kostendekkend zijn. Dit is ook wat maximaal toegestaan is.

Leges

Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de loonkosten. Dit omdat het grootste deel van de legeskosten bestaan uit loonkosten. We gaan voor deze begroting uit van een stijging van 3,50%.

Kwijtschelding

Onder bepaalde voorwaarden verlenen we een kwijtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm.