Begroting 2018

menu

EMU-saldo

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).

Het EMU-saldo van een gemeente kan in de jaren sterk fluctueren. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan investeringsuitgaven in een bepaald jaar (uitgaven) of grondverkopen (inkomsten).

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Op basis van de begroting 2018 ziet het EMU-saldo van de gemeente Etten-Leur er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000.000)

2017

2018

2019

EMU-saldo

-

-17,0

8,0

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt verwachten we voor het komende jaar een tekort op het EMU-saldo. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door de geplande investeringen in 2018.