Begroting 2018

menu

Ontwikkeling taakstellingen

Om een sluitende begroting te presenteren nemen we bij de begroting diverse taakstellingen (dat betekent ‘te realiseren besparingen’) op. In het onderstaande overzicht leest u de stand bij het opstellen van de kadernota:

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-183

155

479

531

519

Programma 2 Wonen

78

135

235

235

235

Programma 3 Leven / sociaal domein

1.104

1.326

1.524

1.462

1.432

Programma 3 Leven / overig

40

89

360

991

991

Totaal taakstellingen

1.039

1.705

2.598

3.219

3.177

De mutaties uit de tweede bestuursrapportage en de mutaties uit de begroting 2018 zijn:

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

63

-93

-109

-110

-110

Programma 2 Wonen

-78

-65

-65

-65

-65

Programma 3 Leven / sociaal domein

-1.104

-614

-624

-237

-207

Programma 3 Leven / overig

-40

-47

-318

-329

-329

Totaal taakstellingen

-1.159

-819

-1.116

-741

-711

Na de verwerking van de mutaties van de tweede bestuursrapportage en de begroting 2018 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-120

62

370

421

409

Programma 2 Wonen

0

70

170

170

170

Programma 3 Leven / sociaal domein

0

712

900

1.225

1.225

Programma 3 Leven / overig

0

42

42

662

662

Totaal taakstellingen

-120

886

1.482

2.478

2.466

Alle betrokken partijen (raad, college en organisatie) besteden continu aandacht aan het realiseren van de afgesproken taakstellingen.