Begroting 2018

menu

Algemene ontwikkelingen

De Structuurvisie Plus 2020 geeft een beeld van de veranderingen in het bestaand stedelijk gebied en van de toekomstige uitbreiding daarvan tot 2020. Voor alle projecten maakten we een planning en een berekening van kosten en inkomsten (= het uitvoeringsprogramma). De opvolger van de Structuurvisie Plus 2020, de nieuwe Omgevingsvisie 2018-2030 is in voorbereiding. We bieden die naar verwachting in 2018, samen met een aangepaste nota Grondbeleid, aan de raad ter vaststelling aan. Als basis voor de nieuwe Omgevingsvisie dienen de Toekomstvisie (2012) en het Beleidskader 2014-2018.