Begroting 2018

menu

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2017

Realiseren maatschappelijke effecten

Door de raadsbesluiten van 11 februari 2014, 22 februari 2016 en 8 november 2016 om nieuwbouw voor Nieuwe Nobelaer te realiseren in 2019 op het Banakker-terrein worden de effecten gerealiseerd met betrekking tot:

  • de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd;
  • alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur o.a. ter bevordering van de sociale cohesie;
  • er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met behoud van de bestaande functies van Nieuwe Nobelaer.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Draagvlak voor nieuwbouw Nieuwe Nobelaer is groot aangezien de genoemde raadsbesluiten bijna unaniem zijn genomen. Begin 2017 sprak de klankbordgroep van de omgeving zich zeer positief uit over de planvorming.

Algemene en externe omgeving

Het bestemmingsplan is 8 november 2016 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Met de inwoners communiceren we intensief via social media, nieuwsbrieven, website en overleggroep over met name de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw

Veiligheid

n.v.t.

Financiën

De raad besloot op 8 november 2016 om het taakstellend krediet voor de realisatie van de nieuwbouw opnieuw vast te stellen.

Planning

We hebben een integrale projectorganisatie opgezet waarbij dit project gelijktijdig met de nieuwbouw van sportcentrum de Banakker wordt opgepakt. We betrekken de Stichting Nieuwe Nobelaer (SNN) daarbij intensief en SNN participeert mee in alle fasen van het project. Samen met SNN stelden wij het programma van eisen vast. Op basis daarvan loopt de aanbestedingsprocedure om een architect te selecteren. De aanbesteding voor een aannemer start medio 2017. We verwachten dat de nieuwbouw najaar 2019 wordt opgeleverd.

Kwaliteit uitvoering

Via een klankbordgroep zal de raad het proces van de nieuwbouw binnen de kaders van de gemeenteraad volgen.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Het project vergt een forse inspanning van de organisatie. Er is een projectorganisatie opgezet samen met Stichting Nieuwe Nobelaer.

Risico’s

Ramingen zijn gebaseerd op budgetraming en afhankelijk van het werkelijke aanbestedingstraject voor de bouw. Uitkomst van de aanbesteding zal naar verwachting het eerste kwartaal 2018 bekend zijn. Wat betreft de jaarlijkse exploitatielast zijn aannames gedaan gebaseerd op realistisch ingebouwde marges.