Begroting 2018

menu

Risico's

Beleid

De uitgangspunten voor risicomanagement zijn bepaald in het Beleidskader 2014-2018. Hierin vragen we aandacht voor het vergroten van het risicobewustzijn, de organisatorische inbedding van het risicobeheer en de verbetering van de informatievoorziening.

Inventarisatie

Voor de geïnventariseerde risico's in de begroting 2018 bepalen we een risicoscore. De risicoscore is de kans dat het risico zich voordoet, vermenigvuldigd met het geldgevol.

Risicoscorekaart

In de kaart leest u hoeveel risico's we hebben van een bepaalde grootte en hoe vaak deze risico's voorkomen:

De 10 grootste risico’s zijn:

  1. Herverdeeleffecten Algemene uitkering Gemeentefonds;
  2. Grondbedrijf: Spoorzone. De invulling van de locatie Spoorzone is op dit moment volop in onderzoek. De verschillende varianten hebben ieder een eigen financieel gevolg. Binnen de reserve exploitatierisico’s hebben we hiervoor een extra bedrag gereserveerd om dit risico op te vangen;
  3. Crisismanagement: gevolgschade van een calamiteit voor rekening van de gemeente;
  4. Integriteit (imago en financieel): risico van aantasting reputatie, vertrouwen en de mogelijke financiële consequenties;
  5. Aanspraak op wachtgeld door (tussentijdse) wijzigingen in samenstelling van het college;
  6. De O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit de Toekomstvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald;
  7. ICT-risico’s: we werken met een verouderde ICT infrastructuur. Het risico dat zich problemen voordoen neemt hierdoor toe. Zodra ICT West-Brabant-West de nieuwe infrastructuur installeert daalt dit risico.
  8. Het aanbod van de onderwijsinstellingen sluit niet aan op de behoeften uit de arbeidsmarkt. De vacatures kunnen niet ingevuld worden met het risico op extra uitkeringslasten.
  9. Onvoldoende beschikbaarheid van banen voor de doelgroep van de Participatiewet (garantiebanen voor inwoners met arbeidsvermogen maar die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, voornamelijk vanwege een beperking);
  10. Ondermijningsrisico; de ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat de vermenging van de onderwereld en bovenwereld een toenemend risico is.