Begroting 2018

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.

Relatie met de Programma’s

Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren zijn investeringen nodig. Op dit moment investeren we vooral binnen het programma wonen en dan met name in de realisatie van het gemeentelijk rioleringsplan.