Begroting 2018

menu

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)

Toevoegingen

Verminderingen

Stand
1 januari 2018

Rente-toevoeging

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Onttrekking t.g.v. exploitatie

Stand
31 december 2018

Algemene reserves

Algemene risico reserve

10.728

0

0

1.125

9.603

Rekeningsaldi

250

0

0

250

0

Totaal algemene reserves

10.978

0

0

1.375

9.603

Bestemmingsreserves (dekking)

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

12.686

0

0

223

12.463

Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

6.958

0

0

286

6.672

Totaal bestemmingsreserves (dekking)

19.645

0

0

510

19.135

Bestemmingsreserves (overig)

Reserve Volkshuisvesting algemeen

209

0

0

90

119

Reserve Landschapsbeheer/-beleid

157

0

0

0

157

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

676

0

250

0

926

Reserve Automatisering

779

0

0

384

396

Reserve Elektronische dienstverlening

375

0

0

268

107

Reserve Jeugdbeleid

22

0

0

13

8

Reserve Sociale Domein

1.520

0

592

2.150

-38

Totaal bestemmingsreserves (overig)

3.738

0

842

2.906

1.674

Reserves Grondbedrijf

Reserve StructuurvisiePlus

4.466

0

1.600

845

5.221

Reserve Compenserend groen

0

0

227

227

0

Reserve Exploitatierisico's

6.600

0

0

100

6.500

Reserve Cultuur

335

0

15

50

300

Totaal reserves Grondbedrijf

11.401

0

1.842

1.222

12.021

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf

45.761

0

2.684

6.012

42.433