Begroting 2018

menu

Risico's

De financiële bedrijfsvoering van het grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe opvangen zonder dat we een beroep doen op de algemene dienst van de gemeente. In de onderstaande tabel is aangegeven:

  • wat het actuele risicoprofiel is van de complexen,
  • wat het noodzakelijke weerstandsvermogen moet zijn op basis van de risicoberekening,
  • de verwachte exploitatieresultaten, en
  • het aantal m² grond die in eigendom zijn.

(bedragen x € 1.000)

risicoprofiel 1-1-2018

Bruto benodigd weerstandsvermogen

Prognose resultaat

voorraad gronden m²

Grondexploitaties

12.922

4.530

5.945

461.700

Op basis van de hoogte van het risicoprofiel (€ 12,9 miljoen) is een weerstandsvermogen nodig van € 4,5 miljoen. Uit het overzicht van onze reserves blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s’ toereikend is.

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s staat in de bijlage ‘Risico’s grondexploitaties per 1 januari 2018’. Daarin staat ook een totale berekening van het weerstandsvermogen dat nodig is.

Het is van belang om tegenvallende gronduitgiften, de invoering van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Vennootschapsbelasting op te blijven vangen binnen de beschikbare middelen van het grondbedrijf. De ontwikkelingen worden daarom nauwlettend gevolgd.