Begroting 2018

menu

De begroting toegelicht

De ‘Toekomstvisie: Etten-Leur doet het gewoon’ is nog steeds actueel en vormt onze leidraad. De visie kent vier centrale uitgangspunten. We gebruiken deze uitgangspunten om de agenda voor 2018 kort toe te lichten.

Het gaat om mensen

Onze inwoners waarderen de dienstverlening met een ruime voldoende (7). Een mooi resultaat. Er blijft nog voldoende te doen om deze waardering vast te houden. Wensen en behoeften veranderen snel. Het gebruik van de gemeentelijke website en sociale media in het directe contact neemt toe. Ook in 2018 breiden we het contact en aanbod via deze media uit. Belangrijk blijft het persoonlijk contact. Dit varieert van keukentafelgesprekken tot het spelen van de ‘Koerskaart’.

In het sociaal domein deden we al veel ervaring op. Verbeteren willen we altijd. Extra aandacht krijgt het contact met de wijkteams. Het sociaal domein verdient veel aandacht. De kwetsbare inwoners staan voorop, maar de financiële consequenties kunnen groot zijn.

We benutten de ervaring uit het sociaal domein bij andere projecten. We denken aan de nieuwe ‘Omgevingswet’. De verbeterdoelen van deze wet richten zich op meer ruimte voor initiatief en verbetering van de dienstverlening. Ondanks dat de invoering van de wet tot 2020/2021 is uitgesteld, willen we wel met de verbeterdoelen aan de slag.

Inwoners zoeken onderling contact. Etten-Leur biedt een breed aanbod aan eigentijdse voorzieningen. Zij vormen plekken voor ontmoeting. In 2018 voegen we aan dit aanbod een nieuw gebouw toe voor de brede school ‘Sonate’ in de wijk Grauwe Polder en een nieuw zwembad. We starten met de bouw van de nieuwe huisvesting voor het cultureel expertisecentrum ‘Nieuwe Nobelaer’. Samen met winkeliers en eigenaren maken we plannen om de ontmoetingsfunctie van het winkelhart en andere wijkcentra te versterken.

Het gaat om samenwerking

De begroting is gebaseerd op een bestuurlijke agenda. Op veel onderdelen zijn we afhankelijk van onze partners en willen we krachten bundelen. Samenwerking is nodig om de agenda tot een succes te maken. We bereiken dit alleen als helder is wat we willen bereiken, wat moet gebeuren en zeker ook hoe, met wie en wanneer. Op uitvoeringsniveau werken we regionaal op veel vlakken samen met De6 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). We trekken samen op met gemeenten uit de Baronie (onder andere Breda en Oosterhout) en pakken strategische onderwerpen aan met de gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB). Daarnaast besteden we taken uit aan gemeenschappelijke regelingen. We volgen deze samenwerkingsverbanden kritisch. Want ook deze zijn continu in beweging. In 2018 hebben we bijvoorbeeld extra aandacht voor de herstructurering van de WVS (Werkvoorzieningsschap/leerwerkbedrijf) die in gang wordt gezet en de herpositionering van de RWB.

Op lokaal niveau is de Woonstichting Etten-Leur een belangrijke partner. We vertrouwen erop dat na fusie met de Woonstichting AlleeWonen de huidige mate van samenwerking wordt voortgezet. Zeker nu vanaf volgend jaar een andere verdeelmodel gaat gelden voor de personen die nu nog in de maatschappelijke opvang of in een vorm van ‘beschermd wonen’ verblijven. Zij krijgen straks een thuis in ‘gewone’ woningen en wijken. Hulp van woningcorporaties en zorgaanbieders is daarvoor nodig. Gemeente, Woonstichting en zorgaanbieders moeten sowieso hun samenwerking versterken om aan de groeiende groep ‘kwetsbare personen’ een goed sociaal vangnet te bieden.

Het gaat om balans

We zetten in op een duurzame ontwikkeling. Een harmonieuze combinatie tussen de elementen ‘mens’ (people), ‘planeet/milieu’ (planet) en ‘opbrengst/winst’. Na een periode van crisis bloeit de economie. Ondernemers investeren weer, de werkgelegenheid groeit en de woningmarkt floreert.

Het ‘Werkplein’ heeft de opdracht om via extra uitstroom de arbeidsparticipatie te verbeteren. Daarnaast zetten we in op het stimuleren van talentontwikkeling, voorkomen van schooluitval en het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand. Bijzondere aandacht gaat uit naar het verbeteren van de jeugdzorg. En we gaan verder aan de slag met de aanbevelingen van de Rekenkamer over armoede in Etten-Leur.

In peilingen scoort de woon- en leefomgeving goed. Dat willen we zo houden. We staan aan het begin van twee ingrijpende transities gericht op een klimaatneutrale gemeente en circulaire economie in 2050. De gevolgen voor de leefomgeving nemen we mee in de ‘Omgevingsvisie’. De stappen om deze doelen te bereiken leggen we vast in een routekaart. Meer groen en extra ruimte voor water, minder afval per huishouden en meer duurzame energie van eigen bodem krijgen een vaste plek op de bestuurlijke agenda. Duurzaam bouwen krijgt steeds meer navolging. We zien dit terug in de plannen voor de woningbouw. Tot slot trekken we volgend jaar extra geld uit om op de lange termijn de kwaliteit van de openbare ruimte goed te houden.

Een goede woon- en leefomgeving is een veilige omgeving. Registratiecijfers tonen een dalende trend. Inwoners zijn positiever over de veiligheid in de buurt. We moeten alert blijven. De invloed van de georganiseerde criminaliteit op het lokaal gezag neemt toe. Verkeersonveilige plekken brengen we in kaart en pakken we aan.

Het gaat om andere rollen

De rol van de overheid verandert. Taken en verantwoordelijkheden gaan over naar inwoners, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente garandeert de basisvoorziening en een vangnet. En verbindt partijen bij de uitvoering van deze taken. De afgelopen vier jaar zijn met succes taken overgedragen. We denken aan de overdracht van het eigendom en/of beheer van gebouwen en terreinen. Het gesprek over overdracht van taken gaat door. In 2018 hopen we nieuwe successen te boeken. Verder zien we binnen de samenleving allerlei initiatieven die op eigen kracht tot stand komen. We moedigen dit aan en zijn bereid om dit op andere manieren dan subsidie te ondersteunen.

Gezond financieel kader

Een succesvolle uitvoering van de bestuurlijke agenda kan niet zonder een gezond financieel kader. De programmabegroting 2018 voldoet aan deze eisen. We blijven wel alert op de financiële positie. We moeten nog besparingen realiseren, dus behoedzaamheid is geboden. Gelukkig beschikken we over financiële buffers om risico’s het hoofd te bieden.

De lasten van de inwoners en bedrijven nemen niet meer toe dan de landelijke indexering. En de doelstelling uit het raadsprogramma om tot vijf goedkoopste gemeenten van West-Brabant te horen, maken we ook komend jaar waar.