Begroting 2018

menu

Staat financiële vaste activa

Boekwaarde

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde

Rente

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

2018

2018

31-12-2018

2018

500331 Concernondersteuning HRM

4

0

0

4

0

661420 Schulphulpverlening

0

0

0

0

0

691305 Aandelen in rechtspersonen

222

0

0

222

2

691410 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

6.666

0

990

5.676

67

Eindtotaal

6.891

0

990

5.901

69