Begroting 2018

menu

Normen kwaliteit

Voor wegen, openbaar groen en deels openbare verlichting legden we de kwaliteitseisen vast in de notitie Beheren op Niveau. Dit leest u ook in de productbladen. Deze normering sluit aan op de normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. In Etten-Leur gebruiken we niveau 5 en niveau 1 niet. Niveau 5 is te kostbaar en niveau 1 mag niet voorkomen.

Prestatie-indicator

2016

2017

2018

2019

2020

2021

  • Centrumgebied (gewenst niveau:4)

3,8

4

4

4

4

4

  • Bijzondere omgeving (gewenst niveau:4)

3,6

4

4

4

4

4

  • Groengebieden (gewenst niveau:4)

3,7

4

4

4

4

4

  • Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau:3)

3,9

3

3

3

3

3

  • Fietspaden (gewenst niveau:4)

3,7

4

4

4

4

4

  • Woonwijken (gewenst niveau:3)

3,7

3

3

3

3

3

  • Buitengebied (gewenst niveau:2)

3,8

2

2

2

2

2

  • Bedrijventerrein (gewenst niveau:3)

3,7

3

3

3

3

3

Kapitaalgoed

Hoofdlijnen

Beheren op Niveau (wegen, openbaar groen en openbare verlichting)

In de nota Beheren op Niveau (BON) is vastgelegd aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau die de raad vaststelde. Iedere twee jaar vindt op basis van een technische opname (staat van de verhardingen), de marktontwikkelingen (prijs) en de groei van de gemeente (toename areaal openbaar gebied) een berekening plaats van de benodigde middelen voor het onderhoud op de lange termijn. Hieruit volgt de benodigde jaarlijkse storting in de voorziening BON.

Uit recente berekening blijkt dat het stortingsbedrag op de lange termijn moet groeien naar een bedrag van circa € 6,1 miljoen per jaar. De gemeenteraad informeerden we eerder hierover. Om op termijn naar het gewenste bedrag toe te groeien verhogen we de storting vanaf 2018 structureel van € 3,5 naar € 4,1 miljoen.

Riolering

De tussentijdse evaluatie van het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2018 rondden we in 2016 af. De evaluatie leidde niet tot aanpassingen van het VGRP. Omdat met de komst van de Omgevingswet de wettelijke plicht tot het opstellen van een VGRP is vervallen onderzoeken we hoe we dit in de toekomst verder oppakken.

Sloten en waterlopen

In het Slootbeheerplan namen we de gemeentelijke werkzaamheden en de werkzaamheden van het Waterschap op.

Collectieve Afvalcontainers

Een onderdeel van het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP) is het inzamelen van diverse afvalstromen op wijkniveau en het inzamelen van restafval en papier bij appartementen. Voor beiden maken we gebruik van collectieve afvalcontainers: openbare verzamelcontainers voor glas, kunststof, textiel en blik en niet-openbare verzamelcontainers voor restafval en papier. De kosten voor onderhoud en vervanging van deze afvalcontainers nemen we mee in de berekening van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.

Vanaf 2018 kijken we naar de doorontwikkeling van afval naar grondstof: op welke wijze gaat Etten-Leur dit organiseren en welke financiële consequenties heeft dit?