Begroting 2018

menu

Thema 1 Veiligheid

Thema 1

Veiligheid

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

-2.488

16

-2.472

1-2 Openbare orde en veiligheid

-931

121

-810

Totaal thema 1

-3.420

137

-3.282