Begroting 2018

menu

Totaaloverzicht per programma

Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2018. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2016 en de gewijzigde begrotingscijfers 2017 na tweede bestuursrapportage 2017. In de volgende subparagrafen lichten we de verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht toe.

Programma

Jaarrekening 2016

Gewijzigde begroting 2017

Begroting 2018

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en dienstverlening

9.531

3.863

-5.668

5.672

677

-4.994

3.157

185

-2.972

2. Wonen

58.135

37.625

-20.510

49.951

29.091

-20.860

37.235

20.729

-16.506

3. Samenleven

53.019

12.148

-40.871

53.482

12.239

-41.243

52.892

11.610

-41.283

Subtotaal programma's

120.685

53.636

-67.049

109.105

42.008

-67.097

93.284

32.524

-60.760

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

0

8.077

8.077

0

8.258

8.258

0

8.401

8.401

Uitkering Gemeentefonds

0

58.161

58.161

0

57.300

57.300

0

59.050

59.050

Dividenden

0

10

10

0

12

12

0

12

12

Saldo financieringsfunctie

1.540

503

-1.037

1.517

259

-1.258

1.453

231

-1.222

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

2.415

2.415

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

1.540

69.166

67.626

1.517

65.829

64.312

1.453

67.694

66.241

Overhead

0

0

0

11.693

2.648

-9.044

13.303

2.646

-10.657

Heffing VPB

93

0

-93

99

0

-99

100

0

-100

Post onvoorzien

0

0

0

0

0

0

250

0

-250

Totaal saldo van baten en lasten

122.318

122.802

484

110.622

107.836

-11.929

108.391

102.865

-5.526

Toevoeging en onttrekkingen reserves

12.436

13.252

816

3.826

14.820

10.995

2.684

6.012

3.328

Resultaat

134.754

136.054

1.300

114.447

122.657

-934

111.075

108.877

-2.198

Incidenteel

Incidentele lasten en baten

16.518

15.658

-860

20.651

20.796

145

8.634

7.534

-1.099

Resultaat structureel

118.236

120.396

2.160

93.797

101.861

-1.079

102.441

101.342

-1.099