Begroting 2018

menu

Thema's Totaal

Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

-21.529

77.650

56.121

Thema 1 Veiligheid

-3.420

137

-3.282

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-7.555

1.998

-5.557

Thema 3 Economische zaken

-219

169

-50

Thema 4 Onderwijs

-5.260

207

-5.054

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

-11.759

1.314

-10.445

Thema 6 Sociaal domein

-43.838

10.867

-32.971

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

-10.146

9.114

-1.032

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-7.992

8.064

71

Totaal

-111.718

109.519

-2.198