Begroting 2018

menu

Thema 6 Sociaal domein

Thema 6 Sociaal domein

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

-4.578

491

-4.087

6-2 Wijkteams

-3.525

47

-3.478

6-3 Inkomensregelingen

-13.504

9.883

-3.621

6-4 Begeleide participatie

-6.257

0

-6.257

6-5 Arbeidsparticipatie

-1.421

0

-1.421

6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.640

446

-2.194

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

-3.980

0

-3.980

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

-6.770

0

-6.770

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

-159

0

-159

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

-1.003

0

-1.003

Totaal thema 6

-43.838

10.867

-32.971