Begroting 2018

menu

Beleidsindicatoren

De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontwikkelden voor de gemeenten een lijst van indicatoren ontwikkeld.

Met deze indicatoren kunnen raadsleden zich een beeld kunnen vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten.

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard een speciale ‘tegel’ Besluit Begroting en Verantwoording. De hieronder vermelde indicatoren vindt u daar terug.

indicator

waarde

eenheid

Woonlasten eenpersoonshuishouden

2017

Etten-Leur

629

euro

2017

Nederland

644

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2017

Etten-Leur

661

euro

2017

Nederland

723

WOZ-waarde woningen

2016

Etten-Leur

224

euro x 1.000

2016

Nederland

209

Nieuwbouw woningen

2014

Etten-Leur

4,1

per 1.000 woningen

2014

Nederland

6,0

Fijn huishoudelijk restafval

2015

Etten-Leur

119

kg per inwoner

2015

Nederland

200

Hernieuwbare elektriciteit

2015

Etten-Leur

17,3

%

2015

Nederland

11,8

Misdrijven

waarde

eenheid

Winkeldiefstal

2016

Etten-Leur

1,2

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

2,3

Diefstal uit woning

2016

Etten-Leur

2,1

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

3,3

Geweldsmisdrijven

2016

Etten-Leur

6,0

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

5,3

Vernieling en beschadiging

2016

Etten-Leur

6,5

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

5,6

Verwijzingen Halt

2016

Etten-Leur

121,2

per 10.000 inwoners

2016

Nederland

137,4

Harde kern jongeren

2014

Etten-Leur

0,2

per 10.000 inwoners

2014

Nederland

1,3

Jongeren met delict voor rechter

2015

Etten-Leur

1,14

%

2015

Nederland

1,45

Ziekenhuisopname

2015

Etten-Leur

6

%

verkeersongeval met een motorvoertuig

2015

Nederland

8

Ziekenhuisopname

2015

Etten-Leur

6

%

vervoersongeval met een fietser

2015

Nederland

9

indicator

waarde

eenheid

Demografische druk

2017

Etten-Leur

72,6

%

2017

Nederland

69,0

Niet-wekelijkse sporters

Etten-Leur

%

Nederland

Banen

2016

Etten-Leur

744,5

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

744,0

tussen 15-64 jaar

Vestigingen

2016

Etten-Leur

117,2

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

134,0

tussen 15-64 jaar

Netto arbeidsparticipatie

2016

Etten-Leur

68,1

%

2016

Nederland

65,8

Bruto gemeentelijk product

2013

Etten-Leur

101

index

(verwacht/gemeten)

2013

Nederland

100

Functiemenging

2016

Etten-Leur

52,9

%

2016

Nederland

52,1

indicator

waarde

eenheid

Bijstandsuitkeringen

2016

Etten-Leur

27,4

per 1.000 inwoners van

2016

Nederland

41,3

18 jaar en ouder

Aantal re-integratievoorzieningen

2016

Etten-Leur

9,8

per 1.000 inwoners van

2016

Nederland

25,5

tussen 15-65 jaar

Wmo-cliënten met een

2016

Etten-Leur

56

per 1.000 inwoners

maatwerkarrangement

2016

Nederland

62

Achterstand onder jeugd

% kinderen in armoede

2015

Etten-Leur

5,07

%

2015

Nederland

6,58

% jeugdwerkloosheid

2015

Etten-Leur

1,26

%

2015

Nederland

1,52

% Voortijdige schoolverlaters

2015

Etten-Leur

% niet gemeten door WSJG

2015

Nederland

Absoluut verzuim

2016

Etten-Leur

3,77

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

2,01

tussen 5-18 jaar

Relatief verzuim

2016

Etten-Leur

31,54

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

26,88

tussen 5-18 jaar

Jongeren met jeugdhulp

2016

Etten-Leur

10,9

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

Nederland

10,7

Jongeren met jeugdreclassering

2016

Etten-Leur

0,5

%

2016

Nederland

0,5

Jongeren met jeugdbescherming

2016

Etten-Leur

1,1

%

2016

Nederland

1,2

overige verplichte indicatoren

waarde

eenheid

Formatie Fte

2016

Etten-Leur

6,9

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

-

Bezetting Fte

2016

Etten-Leur

6,9

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

-

Apparaatskosten

2016

Etten-Leur

556

euro per inwoner

2016

Nederland

-

Externe inhuur

2016

Etten-Leur

6,4

kosten als % van de totale loonsom +

2016

Nederland

totale kosten inhuur externen

Overhead

2018

Etten-Leur

10,9

kosten overhead als % van

2016

Nederland

-

de totale lasten