Begroting 2018

menu

Algemeen

In het vorige hoofdstuk beschrijven we de beleidsvoornemens en de financiële middelen die hierbij horen. Maar daarnaast bevat deze begroting ook een financieel deel. In dit hoofdstuk lichten we deze financiële begroting toe. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn hiervoor eisen gesteld. In de volgende paragraaf geven we inzicht in de financiële positie (balans) van de gemeente. Aan de hand van de meerjarenraming geven we inzicht in de uitgangspunten en het verloop van het meerjarig begrotingssaldo.