Begroting 2018

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Kapitaalgoederen onderhoud openbaar gebied’ de volgende beheerplannen:

Beheerplan

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Beheren op Niveau (wegen, openbaar groen en openbare verlichting)

Beheren op Niveau

2006

2017 1

Verschillend 2

nee

Openbare Verlichting

Beleidsplan Openbare Verlichting

2013

20173

Technisch 4

nee

Groenbeheer

Groenbeleidsnota

2013

2018

Structuur 5

nee

Riolering

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

2013

2018

Normen zoals vastgelegd in de documentatie van RIONED (platform voor rioolzorg)

nee

Sloten en waterlopen

Slootbeheerplan

2012

2020

Normen vanuit het baggerplan van Waterschap Brabantse Delta

nee

Collectieve Afvalcontainers

Gemeentelijk Afvalbeheer Plan6

2013

n.n.b.

n.v.t.

nee

Parkeer-automaten

Investeringsplan, vervangen in 2013

2013

2023

n.v.t.

nee

  1. 1 Op basis van de weginspectie in 2016 rekenen we de meerjarenraming in 2018 opnieuw door voor de komende 50 jaar. Hier zitten ook andere structuurelementen aan gekoppeld zoals aanzicht, groen, verlichting, meubilair enz
  2. 2 Het kwaliteitsniveau is per beheerlocatie vastgesteld, zoals woonwijken, centrum, buitengebied. Zie daarvoor ook de productbladen in het bijlagenboek.
  3. 3 Het beleidsplan Openbare Verlichting loopt mee met de beleidsactualisatie in 2018.
  4. 4 Gebaseerd op technische normen, zoals verlichtingsniveau, jaren van aanleg en dergelijke.
  5. 5 De Groenbeleidsnota richt zich op de belangrijke groenstructuren en de kwantiteit van het aanwezige openbaar groen.
  6. 6 Het Gemeentelijk Afvalbeheer Plan zal in de volgende raadsperiode worden geactualiseerd. De hierboven genoemde beheerplannen zijn herbevestigd bij de vaststelling van het beleidskader 2014-2018.