Begroting 2018

menu

Thema 3 Economische zaken

Thema 3 Economische zaken

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

3-1 Economische ontwikkeling

-176

18

-158

3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

3-3 Bedrijfsloket en regelingen

-43

151

108

3-4 Economische promotie

0

0

0

Totaal thema 3

-219

169

-50