Begroting 2018

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

Beheren op Niveau

Vanuit de voorziening Beheren op Niveau (BON) financieren we het jaarlijks lang cyclisch onderhoud (renovatie). Het gaat hierbij om het lang cyclisch onderhoud aan:

  • Verhardingen (wegen, voet- en fietspaden)
  • Openbaar groen
  • Openbare Verlichting
  • VerkeersRegelInstallatie (VRI)
  • Straatmeubilair
  • Speeltoestellen
  • Slootbeheer
  • Westpolderplas

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau :

Beheren op Niveau

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

15.060.475

14.060.475

13.060.475

12.060.475

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

Benodigd voor onderhoud

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

Stand per 31 december

14.060.475

13.060.475

12.060.475

11.060.475

Exploitatiekosten :

In onderstaande tabel leest u de opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten van het kort cyclisch onderhoud (zoals maaien, kleine reparaties, enzovoort.) van deze onderdelen. Voor het totaaloverzicht is tevens de jaarlijkse storting in de voorziening opgenomen.

2018

2019

2020

2021

Klein onderhoud Wegen

1.395.706

1.520.908

1.549.043

1.589.846

Klein onderhoud Groen

2.431.070

2.443.545

2.445.694

2.458.587

Klein onderhoud verlichting

353.774

362.079

364.226

365.977

Klein onderhoud Sloten en waterlopen

91.512

92.320

90.901

91.385

Storting voorziening BON

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

Overige stortingen

40.817

40.817

40.817

40.817

Afschrijvingen

44.505

291.379

292.090

290.727

Totaal

8.457.384

8.851.048

8.882.771

8.937.339

Riolering

In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) berekenden we ook de kosten en dekkingsmiddelen voor riolering. Om gedurende een langere periode een stabiel tarief voor onze inwoners te hebben, kozen we ervoor om te werken met een ‘egalisatiereserve riolering’ en een voorziening ‘egalisatie riolering’. Vanaf 2017 is de ‘egalisatiereserve riolering’ omgezet in de voorziening ’riolering’.

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de productgroep Riolering:

2018

2019

2020

2021

Klein onderhoud

1.395.706

1.520.908

1.549.043

1.589.846

Afschrijvingen

1.075.859

1.179.678

1.164.385

1.145.859

Totaal

2.471.565

2.700.586

2.713.428

2.735.705

Collectieve afvalcontainers

Voor het inzamelen van het huishoudelijk afval (rest en papier) plaatsen we bij appartementcomplexen ondergrondse collectieve afvalcontainers. Als dit niet gaat, plaatsen we bovengrondse containers. Daarnaast zamelen we een aantal afvalstromen (glas, kunststof, textiel en blik) centraal in via (ondergrondse) collectieve afvalcontainers in de wijk. Ook staan er op diverse plaatsen collectieve afvalcontainers voor incontinentiemateriaal.

De kosten namen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor afvalcontainers:

2018

2019

2020

2021

Klein onderhoud

14.497

14.932

15.379

15.842

Groot onderhoud

-

-

-

-

Afschrijvingen

170.418

170.418

137.629

137.629

Totaal

184.915

185.350

153.008

153.471

Parkeermeters

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor parkeermeters:

2018

2019

2020

2021

Klein onderhoud

292.377

293.317

293.679

296.284

Afschrijvingen

60.698

60.698

60.698

60.698

Totaal

353.075

354.015

354.377

356.982