Begroting 2018

menu

Werken

Bedrijventerreinen

De beleidsontwikkelingen over de aanleg van een nieuw bedrijventerrein zijn erg onzeker. We verwachten in de loop van 2017 duidelijkheid te krijgen over het provinciebeleid en wat dat betekent voor Etten-Leur. Samen met een analyse van de verkeersafwikkeling nemen we dat mee in de nieuwe Omgevingsvisie.

Voorraad bedrijventerreinen

Een overzicht van de totale voorraad aan bedrijfskavels bij het Grondbedrijf staat in de bijlage ’Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2018-2021’. Wanneer we de voorraad bedrijfskavels afzetten tegen de prognose, dan is de bestaande voorraad voor kleinschalige bedrijvigheid tot 2020 voldoende. Grootschalige bedrijven (meer dan 1 hectare) kunnen we niet meer onderbrengen. Behalve de gemeente hebben ook anderen een beperkt aantal bedrijfskavels in de verkoop. We blijven attent op mogelijkheden om op het bestaande bedrijventerrein (strategisch gelegen) gronden te verwerven die we na herstructurering weer in de markt kunnen zetten.

Detailhandel

Bij detailhandel ligt het accent op het Winkelhart, wijk- en buurtcentra en de locatie Trivium. In het Beleidskader 2014-2018 formuleerden we de opdracht om de leegstand te bestrijden. Deze opdracht sluit aan op regionale afspraken. Samen met vastgoedeigenaren en ondernemers kijken we naar de positie van het Winkelhart en andere centra. We werken aan concrete maatregelen om de leegstand aan te pakken. Voor het Winkelhart zetten we onder andere in op gezamenlijk centrummanagement. Ook bestaat de noodzaak om het totale winkelaanbod terug te brengen. In de Omgevingsvisie komen we met voorstellen. De meeste winkelpanden zijn in eigendom van derden.

Kantoren

Een groei in de zakelijke dienstverlening in de komende jaren kunnen we opvangen zonder ontwikkeling van nieuwe locaties. De locaties van derden in het gebied Oostpoort bieden nog mogelijkheden. De daadwerkelijke bouw van nieuwe kantoren volgt de ontwikkeling in de markt. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt om daar waar mogelijk het volume te laten krimpen.