Begroting 2018

menu

Overzicht meerjarenraming 2018-2021

De meerjarenraming 2018-2021 ziet er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en dienstverlening

18.264

70.207

51.943

17.418

70.895

53.476

17.411

71.701

54.289

17.733

72.544

54.811

2. Wonen

37.235

21.048

-16.187

37.238

22.928

-14.310

38.143

22.161

-15.981

40.571

24.074

-16.497

3. Leven

52.892

11.610

-41.283

51.395

11.105

-40.290

50.162

11.729

-38.433

49.973

11.695

-38.278

Totaal saldo van baten en lasten

108.391

102.865

-5.526

106.051

104.928

-1.124

105.716

105.591

-125

108.278

108.313

35

Toevoeging en onttrekkingen reserves

2.684

6.012

3.328

4.223

4.913

690

2.680

2.874

194

2.240

2.645

404

Resultaat

111.075

108.877

-2.198

110.274

109.840

-434

108.397

108.466

69

110.518

110.957

440

Incidentele lasten en baten

8.634

7.534

-1.099

7.474

6.546

-927

3.613

2.811

-802

2.899

2.072

-827

Resultaat structureel

102.441

101.342

-1.099

102.801

103.294

493

104.784

105.654

871

107.619

108.886

1.266