Begroting 2018

menu

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0-1 Bestuur

-1.724

3

-1.720

0-2 Burgerzaken

-2.336

820

-1.516

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

-61

6

-55

0-4 Overhead

-13.303

2.646

-10.657

0-5 Treasury

29

147

176

0-61 Onroerendezaakbelasting woningen

-345

4.788

4.443

0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen

-100

3.355

3.255

0-63 Parkeerbelasting

0

628

628

0-64 Belastingen overig

-47

259

212

0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-4

59.050

59.046

0-8 Overige baten en lasten

-856

-64

-919

0-9 Vennootschapsbelasting

-100

0

-100

0-10 Mutaties reserves

-2.684

6.012

3.328

0-11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Totaal thema 0

-21.529

77.650

56.121