Begroting 2018

menu

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

8-1 Ruimtelijke ordening

-820

115

-705

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

-5.882

7.322

1.440

8-3 Wonen en bouwen

-1.291

627

-664

Totaal thema 8

-7.992

8.064

71