Begroting 2018

menu

Tweede bestuursrapportage 2017

Werkplein Hart van West-Brabant

Het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant stelde in juli 2017 een gewijzigde begroting 2017 vast. Door een sterke toename van het aantal bijstandsgerechtigden in de tweede helft van 2016 bleek de oorspronkelijke Werkpleinbegroting 2017 achterhaald. Door hogere uitkeringslasten en de consequenties voor de personele formatie als gevolg van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden was het noodzakelijk de begroting aan te passen.

WVS-groep

Het algemeen bestuur van WVS stelde, door gewijzigd rijksbeleid, in april 2017 een herziene begroting 2017 vast. Hiertoe is in de nieuwe WVS-begroting de gemeentelijke bijdrage 2017 voor Etten-Leur verhoogd. In de tweede bestuursrapportage verwerken we dit in de gemeentebegroting. Volgens afspraak brengen we dit ten laste van de reserve sociaal domein.