Begroting 2018

menu

Staat voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Verminderingen

Stand
1 januari 2018

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Vrijval

Aanwending

Stand
31 december 2018

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst

Voorziening Onderhoud Gebouwen

2.051

606

434

2.223

Voorziening Beheren Op Niveau

15.060

4.100

5.100

14.060

Voorziening Sportaccommodaties

2.234

371

374

2.231

Voorziening Inventaris gymlokalen

153

26

63

116

Totaal onderhoudsvoorzieningen

19.499

5.103

0

5.970

18.631

Overige voorzieningen algemene dienst

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

417

417

Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zekerheid

1.213

1.213

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

2.974

28

86

2.916

Voorziening riolering

1.559

37

1.597

Voorziening Dubieuze debiteuren

420

50

50

420

Voorziening Parklaan

59

59

Voorziening Veiligheid elektrische installaties

118

67

23

163

Voorziening Vervanging riolering

5.326

700

1.050

4.976

Voorziening Afval

566

-48

519

Totaal overige voorzieningen

12.652

835

0

1.208

12.279

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf

2.335

2.335

Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf

34.486

5.937

0

7.179

33.245