Begroting 2018

menu

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

7-1 Volksgezondheid

-1.938

0

-1.938

7-2 Riolering

-3.496

4.078

582

7-3 Afval

-3.915

4.928

1.014

7-4 Milieubeheer

-637

1

-636

7-5 Begraafplaatsen

-160

106

-53

Totaal thema 7

-10.146

9.114

-1.032