Begroting 2018

menu

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2018

In onderstaande tabel geven we op basis van de begroting de (vereenvoudigde) balans voor 2018 en de meerjarenraming weer.

(bedragen x € 1.000)

Prognose 1-1-2018

Prognose 31-12-2018

Prognose 31-12-2019

Prognose 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Vaste activa (investeringen)

122.400

148.100

148.100

142.600

142.600

Financiële vaste activa

6.900

5.900

5.000

4.200

3.500

Vlottende activa (grondvoorraad)

16.900

13.100

3.000

5.000

5.000

Overig

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal activa

146.200

167.100

156.100

151.800

151.100

Vaste passiva (reserves)

45.700

42.400

41.800

41.500

41.100

Voorzieningen

34.500

33.200

31.500

29.300

25.800

Schulden

66.000

91.500

82.800

81.000

84.200

Overig

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal passiva

146.200

167.100

156.100

151.800

151.100

toelichting activa

toelichting passiva