Begroting 2018

menu

Overhead

Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht de overhead centraal in de begroting op te nemen. Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

 • Huisvesting en facilitaire zaken (inclusief beveiliging);
 • Leidinggevenden primair proces;
 • Financiën, Toezicht en Controle gericht op eigen organisatie;
 • Personeel en organisatie;
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement);
 • Interne en externe communicatie;
 • Juridische zaken;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief griffie);
 • Informatievoorziening en automatisering;
 • Documentaire informatievoorziening;
 • Managementondersteuning primair proces.

Inkomsten worden in mindering gebracht op de overhead.

Opbouw overhead

(bedragen x € 1.000)

Totale overheadkosten

14.451

Totale overheadinkomsten (met name dienstverlening RWB, Werkplein en Zundert)

2.646

Totale overhead

11.805

Toerekening aan investeringen, Grondexploitaties en voorzieningen

1.148

Netto saldo overhead

10.657

De totale overhead bedraagt € 11,8 miljoen. Op dit bedrag brengen we € 1,1 miljoen in mindering. Deze kosten rekenen we toe aan investeringen, grondexploitaties en voorzieningen.

Het bedrag aan overhead dat we in de begroting opnemen is dus € 10,6 miljoen.

Toerekening aan tarieven

Omdat de overhead nu op één centrale plaats in de begroting is opgenomen moeten we de overhead buiten de administratie om (extracomptabel) aan de tarieven toerekenen. Deze toerekening doen we op basis van personeelslasten.

Het overhead percentage berekenen we door de overheadkosten te delen door de personeelslasten. Dit percentage bedraagt 79%. Concreet betekent dit dat we bij het opstellen van de tarieven voor elke euro personeelslast op het taakveld/product we er 79 cent overhead bij opnemen.