Begroting 2018

menu

Omschrijving

Bij het opstellen van de begroting gebruikten we de toekomstvisie en het raadsprogramma als uitgangspunt. Het gaat over mensen, samenwerken, een andere rolverdeling en over balans. We houden deze uitgangspunten telkens voor ogen bij de keuzes die wij (op basis van het Beleidskader 2014-2018) maken. Bovendien gaan we bewust om met de beschikbare middelen. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de kadernota en de financiële consequenties daarvan verwerkten we in deze begroting.

In dit hoofdstuk gaan we in op het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota 2018-2021.