Begroting 2018

menu

Thema 5 Sport , cultuur en recreatie

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

5-1 Sportbeleid en activering

-243

1

-241

5-2 Sportaccommodaties

-4.138

1.005

-3.133

5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie

-2.482

74

-2.408

5-4 Musea

-395

17

-378

5-5 Cultureel erfgoed

0

0

0

5-6 Media

-1.064

0

-1.064

5-7 Openbaar groen en recreatie

-3.436

217

-3.220

Totaal thema 5

-11.759

1.314

-10.445