Begroting 2018

menu

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

2-1 Verkeer en vervoer

-6.145

902

-5.243

2-2 Parkeren

-1.311

1.096

-215

2-3 Recreatieve havens

0

0

0

2-4 Economische havens en waterwegen

-92

0

-92

2-5 Openbaar vervoer

-8

0

-8

Totaal thema 2

-7.555

1.998

-5.557