Begroting 2018

menu

Leeswijzer

Indeling begroting

De hoofdlijnen van de begroting leest u in hoofdstuk 1. De tweede bestuursrapportage 2017 maakt ook onderdeel uit van dit hoofdstuk. In hoofdstuk 2 vermelden we de ontwikkelingen van de drie programma’s. De paragrafen beschrijven we in hoofdstuk 3. De gedetailleerde financiële toelichting van de begroting vindt u in hoofdstuk 4.

Besluit begroting en verantwoording

Het aangepaste BBV verplicht gemeenten 39 beleidsindicatoren in het programma op te nemen.

Deze indicatoren nemen we op in de productbladen. Hierdoor zijn de verplichte indicatoren zichtbaar bij de producten waarop deze betrekking hebben. Als een indicator in het bijlagenboek wordt voorafgegaan door de letters ‘BBV’ dan betekent dit dat het één van de verplichte indicatoren is.

De bron van deze indicatoren is de website www.waarstaatjegemeente.nl (zie: dashboard -> Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording). De peildatum van deze indicatoren is 29 augustus 2017.

Wanneer in het beleidskader 2014-2018 een dergelijke indicator bekend was en er een ambitie voor de komende jaren bij was afgesproken dan vermelden we die. Wanneer dit niet het geval is vermelden we dit met een streepje (-). Wilt u alle 39 indicatoren in één keer overzichtelijk in beeld zien? Dat overzicht vindt u in de paragraaf beleidsindicatoren.

Financiële verantwoording

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten.

Bij de toelichting op het financiële resultaat zijn voordelen als een positief bedrag opgenomen en nadelen als een negatief bedrag. Als extra verduidelijking, geven we dit ook met een V(oordeel) of N(adeel) aan.

De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die elk afzonderlijk kleiner zijn dan € 50.000.

Afronding

We ronden de bedragen in de begroting af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.