Begroting 2018

menu

Investeringsplan 2018-2021

Investeringen 2018

Investeringen programma 1

Omschrijving/toelichting

Bedrag

Afschr. termijn

I-pad gemeenteraad

Vervanging van de I-pad van de gemeenteraad

25.000

4

E-depot

het aanpassen van gemeentelijke systemen zodat wij kunnen aansluiten op het E-depot (digitaal archief) van het West-Brabants Archief

47.000

5

Dashboard SAS

Het aansluiten van meerdere beleidsvelden op managementinformatiedashboard (SAS). Bij de aanschaf van het dashboard wordt dit alleen ingericht voor thema's binnen het sociaal domein en veiligheid.

59.000

5

Koffieautomaten (12 stuks)

Vervanging van de koffieautomaten.

68.000

5

Meubilair schonckzaal

Vervanging en extra meubilair in de Schonckzaal om deze ruimte geschikt te maken voor vergaderingen en bijeenkomsten voor grote groepen.

50.000

10

Modules ADP (instroom/ doorstroom & opleiden/ trainen)

Doorontwikkeling van salarispakket ADP met de modules instroom / doorstroom & opleiden / trainen.

20.000

5

Aanhanger 5 (Vacuumwagen Sportpark Hoge Neer)

De vervanging van het wagenpark is gebaseerd op de economische levensduur van de wagens. Aan de hand van een meerjarenvervangingsplan wordt tot vervanging van het wagenpark overgegaan.

25.000

10

Transportmiddel Sportparken

idem

25.000

10

Wagen 11 (bodes)

idem

25.000

10

Hefbrug garage gemeentewerf

Betreft vervanging van bestaand gereedschap op de gemeentewerf.

40.000

15

Totaal

384.000

Investeringen programma 2

Omschrijving/toelichting

Bedrag

Afschr. termijn

Vervanging betaalterminals parkeerautomaten

De veiligheidscertificaten in de van de betaalterminals in de parkeerautomaten verloopt op 31 december 2018. De veiligheidscertificaten hebben een beperkte geldigheid om fabrikanten te verplichten criminelen op het gebied van veiligheid steeds een stap voor te blijven. Vandaar dat de betaalterminals in de parkeerautomaten in 2018 vervangen moeten worden.

56.000

5

Aanpassen parkeerterrein aan Spoorlaan

In 2017 is een krediet aangevraagd vanuit de notitie Centrum Parkeren om een nieuw parkeerterrein aan te leggen. Omdat het huidige naastliggende parkeerterrein niet voldoet, moet dit ook opnieuw ingedeeld worden. Om dit te kunnen uitvoeren is een aanvulling op het bestaande krediet van € 175.000 nodig.

175.000

40

GVVP

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is in december 2013 door de raad vastgesteld. Om dit uit te kunnen voeren is tot en met 2018 jaarlijks een investeringsbedrag nodig van € 100.000.

100.000

25

Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed (duurzaamheid)

Om in een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties voorzieningen aan te brengen waardoor deze meer duurzaam worden, wordt in elk van de jaren 2016 tot en met 2019 een krediet van € 70.000 beschikbaar gesteld.

70.000

1

Maatregelen om gemeentelijke gebouwen WMO proof te maken

Om in een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties voorzieningen aan te brengen waardoor deze meer WMO-proof worden, wordt in elk van de jaren 2016 tot en met 2019 een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld.

30.000

1

Programmatuur Omgevingswet

In verband met de invoering van de Omgevingswet is het noodzakelijk te investeren in programmatuur.

50.000

5

Aanleg voetpad Trivium

In 2017 is via het Grondbedrijf een perceel bij het Trivium verkocht. Hiervoor moet nog een voetpad aangelegd worden als aansluiting tussen het perceel en het openbaar gebied. Omdat de grond waarop het voetpad aangelegd moet worden al over gedragen is van het Grondbedrijf naar de Algemene Dienst, kan de aanleg van het voetpad niet door het Grondbedrijf betaald worden.

70.200

40

- reguliere vervanging riolering

Betreft de kosten voor het vervangen en renoveren van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2014-2018.

1.900.000

40

- vervanging renovatie hoofdgemalen

Uit de tussentijdse evaluatie 2016 van het VGRP 2014-2018 is gebleken dat er in dit VGRP geen rekening is gehouden met de benodigde renovatie en eventuele vervanging van de hoofdgemalen. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.

500.000

40

Totaal

2.951.200