Begroting 2018

menu

Resultaatbestemmingen/mutaties reserves

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 bekeken we of geplande werkzaamheden daadwerkelijk in 2017 uitgevoerd worden of dat we dit moeten uitstellen naar 2018. Als dat zo is, verlagen we de budgetten voor 2017 reserveren dit bedrag. Voor het jaar 2018 doen we juist het tegenovergestelde: we onttrekken aan de reserve en vergroten het budget. In feite anticiperen we hiermee op resultaatbestemmingen bij de jaarrekening van 2017.

In deze bestuursrapportage verlagen we budgetten in 2017 met € 250.000. In 2018 verhogen we de budgetten met hetzelfde bedrag. Het gaat om € 100.000 voor de invoering van de Omgevingswet, € 90.000 voor bestemmingsplan Buitengebied en € 60.000 voor de aanpak van identiteits- en adresfraude.

Mutaties reserves

Voor een aantal producten is de afspraak dat plussen of minnen verrekend worden met de reserve. Dit is bijvoorbeeld zo bij het gesloten systeem binnen het sociaal domein. Deze afwijkingen hebben dus geen effect op het exploitatieresultaat, maar wel op de financiële positie van de gemeente.

Bij de programma’s geven we de mutaties bruto weer, zodat de gemeenteraad inzicht heeft in deze mutatie.

Hieronder staan de belangrijkste mutaties opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Mutaties in reserves

1.076

198

2.051

-879

-1.404

(+= toevoeging, -=onttrekking)

Toelichting:

Bij een positief getal voegen we aan de reserves toe of onttrekken we minder aan de reserves. Bij een negatief getal onttrekken we aan de reserve of voegen we minder aan de reserves toe. Een toelichting op de diverse mutaties vindt u in de productbladen (zie bijlage 1 van het bijlagenboek). Hieronder lichten we nog wel de belangrijkste getallen toe.

In 2017 voegen we ruim € 1 miljoen toe aan de reserves of onttrekken we minder. Dit gaat vooral over de volgende reserves:

  • Reserve structuurvisie plus : € 1.900.000 toevoeging met name vanwege (tussentijdse) winstnemingen op diverse grondexploitaties
  • Reserve rekeningsaldi : € 250.000 toevoeging vanwege overheveling van budget voor de invoering van de Omgevingswet, het bestemmingsplan Buitengebied en de aanpak van identiteits- en adresfraude
  • Algemene risicoreserve : € 1.500.000 onttrekking vanwege een aanvullende storting in de voorziening pensioen politieke ambtsdragers
  • Reserve elektronische dienstverlening : € 100.000 onttrekking vanwege kosten digitale dienstverlening

In 2018 voegen we bijna € 200.000 toe aan de reserves. Het grootste gedeelte hiervan is een toevoeging aan de reserve structuurvisie plus (€ 980.000). Daarnaast onttrekken we € 150.000 aan de algemene risicoreserve, € 365.000 aan de reserve sociaal domein en € 250.000 aan de reserve rekeningsaldi.

Ook in de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn de mutaties in de reserves voornamelijk te verklaren door stortingen of onttrekkingen aan de reserve structuurvisie plus.