Begroting 2018

menu

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

In het bijlagenboek begroting 2018 leest u in bijlage 8.2 een overzicht van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we in principe als incidenteel. Behalve als het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves en dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In het overzicht hierna leest u daarom de structurele mutaties in de reserves, zoals voorgeschreven in artikel 19, onder d. van het BBV.

Lasten (stortingen reserves)

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Niet van toepassing

Totaal stortingen reserves

Baten (onttrekkingen reserves)

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

223

590

578

563

Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen

286

286

286

286

Totaal onttrekkingen reserves

510

876

865

850