Begroting 2018

menu

Van kadernota naar begroting

Op 10 juli 2017 stelde de gemeenteraad de kadernota 2018-2021 vast met het verzoek om geld te reserveren voor jeugd en politiek en een infographic over verbonden partijen. Deze wijzigingen namen we op in de begroting.

In het volgende overzicht leest u een samenvatting van de financiële mutaties die zich voordeden na de kadernota.

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Kadernota 2018-2021

-1.803

-1.788

-617

-33

186

1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2017

316

764

1.088

1.138

1.210

Kadernota 2018-2021 inclusief meicirculaire gemeentefonds 2017

-1.487

-1.024

471

1.105

1.396

2. Tweede bestuursrapportage 2017

553

-901

-971

-1.155

-1.153

2.1 Dienstverlening derden

135

0

0

0

0

2.2 Post Onvoorzien

307

0

0

0

0

2.3 CAO ontwikkeling

-74

-518

-544

-544

-544

2.4 Opbrengst BTW onderzoek

253

50

50

50

50

2.5 Legesopbrengsten bouwen

634

150

150

0

0

2.6 Parkeren (maaiveld)

-100

-100

-100

-100

-100

2.7 Personeel applicatiebeheer

0

-169

0

0

0

2.8 Septembercirculaire gemeentefonds 2017

-345

249

84

48

45

2.9 Overig

-257

-563

-611

-609

-604

3. Wijzigingen begroting 2018

0

-273

66

119

197

3.1 Jeugd en politiek/ infographic verbonden partijen

-9

-9

-9

-9

3.2 Business Intelligence tool

-50

-50

-50

3.3 Werkplein

-170

-84

-155

-215

3.4 Investeringsplan (kapitaallasten)

-55

-85

-85

3.5 Exploitatie parkeergarage

100

250

250

250

3.6 Onderwijsagenda

-122

-122

-122

-122

3.7 Personeelsbudget

0

202

316

410

3.8 Overig

-22

-66

-26

-32

Begroting 2017/2018

-934

-2.198

-434

69

440

1. Effecten meicirculaire Gemeentefonds 2017

Voor een toelichting op de effecten van de meicirculaire verwijzen we naar de informatiebrief aan de gemeenteraad van 23 juni 2017.

2. Tweede bestuursrapportage 2017

De peildatum van de tweede bestuursrapportage is 1 september 2017. In de productbladen nemen we de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen per product op die op 1 september 2017 bekend waren en van invloed zijn op de uitvoering van de programmabegroting 2017. Deze productbladen namen we op in het bijlagenboek begroting 2018. De belangrijkste ontwikkelingen lichten we hieronder kort toe.

2.1  Dienstverlening derden

Bij de dienstverlening aan derden houden we rekening met een risico opslag voor onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld vervanging bij ziekte). We maken de inschatting dat deze risico's zich beperkt voor doen in 2017.

2.2  Post onvoorzien

Het restant van de post onvoorzien € 307.000 zetten we in voor de dekking van het negatieve saldo van deze tweede bestuursrapportage.

2.3  CAO ontwikkelingen

Er is een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over flexibiliteit en bewust belonen. De extra loonkosten van deze CAO en de aanpassing functiewaardering bedragen structureel ruim € 500.000.

2.4  BTW onderzoek

Een fiscaal adviesbureau voerde een onderzoek uit naar de BTW. Uit het rapport bleek dat we meer BTW kunnen terugvorderen en/of compenseren dan gedacht. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de bijstelling van het mengpercentage en een aantal onderdelen waarbij we de BTW kostenverhogend verantwoordden maar deze gecompenseerd kon worden. De aanpassingen moet de Belastingdienst nog goedkeuren. We gaan ervan uit dat 75% door de Belastingdienst wordt goedgekeurd.

2.5  Legesopbrengsten bouwen

De economie trekt aan. We verleenden meer omgevingsvergunningen voor bouwen. De legesinkomsten komen hoger uit.

2.6  Parkeren (maaiveld)

In 2016 besloot de gemeenteraad het tariefstelsel voor parkeren in het centrum aan te passen. Dit besluit was nog niet verwerkt in de begroting. Het gelijk houden van het tarief voor parkeren op maaiveld en het gratis verstrekken van parkeervergunningen leidt tot minder inkomsten ( € 80.000 en € 20.000).

2.7  Personeel applicatiebeheer

Van een achttal bedrijfskritische applicaties is het functioneel beheer niet georganiseerd. Door het gebrek aan technisch inzicht, geen brede kennis van informatie en het beheersvak, wordt weinig doorontwikkeld en worden risico’s gelopen op informatiebeveiliging. In 2018 zetten we hier extra op in.

2.8  Septembercirculaire Gemeentefonds 2017

Vanuit de septembercirculaire stellen we de raming voor 2017 negatief bij. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager accres en verrekeningen uit 2016.

3. Begroting 2018

3.1  Jeugd en politiek / infographic verbonden partijen

Om jeugd en politiek dichter bij elkaar te brengen reserveren we € 5.000. Ook maken we een infographic om meer inzicht te geven in de taak van de verbonden partijen.

3.2  Business Intelligence tool

Op dit moment voeren we een tool in om informatie snel beschikbaar te krijgen (dashboard). De licentiekosten van deze software nemen we nu op in de begroting.

3.3  Werkplein

We verwerkten de begroting van het Werkplein in onze begroting. De stijging van de bijdrage in de organisatie- en bedrijfsvoeringskosten van het Werkplein wordt veroorzaakt door hogere loonkosten en de uitbreiding van de formatie van de ondersteunende diensten.

3.4  Investeringsplan (kapitaallasten)

Door meer te investeren zijn de kapitaallasten hoger dan waar we in de kadernota rekening mee hielden. Het overzicht van de investeringen leest u in de paragraaf investeringen en het bijlagenboek.

3.5  Exploitatie parkeergarage

In 2018 besteden we de exploitatie van de parkeergarage opnieuw aan. We verwachten dat dit een jaarlijks voordeel van € 250.000 oplevert.

3.6  Onderwijsagenda

De uitvoering van de onderwijsagenda kost in totaal jaarlijks € 765.000. Het grootste deel van dit bedrag betalen we uit bestaande begrotingsposten en uit een bijdrage van het onderwijs. In totaal is er een structurele extra bijdrage van € 122.000 nodig om tot uitvoering van de onderwijsagenda over te gaan. Het uitvoeren van deze onderwijsplannen zorgt er voor dat meer kinderen in Etten-Leur onderwijs volgen. Er komen extra onderwijs- en zorgvoorzieningen en het onderwijsaanbod wordt verder verrijkt waardoor leerlingen niet buiten Etten-Leur naar school hoeven.

3.7  Personeelsbudget

Bij het opstellen van de begroting hanteerden we het uitgangspunt dat door stijging van periodieken en sociale premies de salarissen met 1,25% stijgen. Doordat steeds meer mensen aan het einde van hun salarisschaal zitten bleek dit percentage te hoog te zijn. We verlagen daarom meerjarig het totale personeelsbudget.