Begroting 2018

menu

Reserve sociaal domein

In de kadernota 2016-2019 sprak de gemeenteraad af dat het sociaal domein financieel een gesloten systeem is. Reden hiervoor is, dat er op de budgetten van de nieuwe taken (drie decentralisaties) forse kortingen plaatsvonden. Door het vormen van een reserve kunnen deze tekorten tijdelijk opgevangen worden. Positieve en negatieve resultaten verrekenen we met deze reserve. Binnen het gesloten systeem vallen alle taken en voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Minimabeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd, voor zover er sprake is van geïndiceerde zorg.

Hieronder leest u het verloop van de reserve sociaal domein. De mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2017 en de mutaties uit de begroting 2018 namen we hierin op.

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand 1 januari

2.904

1.520

-38

-425

-287

- Stortingen

699

592

1.594

1.940

2.035

- Onttrekkingen

2.083

2.150

1.981

1.802

1.598

Stand 31 december

1.520

-38

-425

-287

151