Begroting 2018

menu

Richtlijnen kaders begroting 2019 van de gemeenschappelijke regelingen

In het Beleidskader zijn de beleidsuitgangspunten en doelstellingen vastgelegd over regionale samenwerkingsverbanden. De nota verbonden partijen is een uitwerking hiervan. Deze nota stelde de gemeenteraad op 23 juni 2015 vast. Spelregel 4 van de nota bepaalt dat ‘jaarlijks in november de deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij stuurt waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden’.

Als uitwerking hiervan schrijft deze paragraaf de volgende financiële richtlijnen voor:

  • Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) biedt een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR zijn inzichtelijk;
  • De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten;
  • De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
  • Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; het DB legt dan een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het Algemeen Bestuur van de GR.
  • De loonontwikkeling volgt conform de geldende CAO van de betreffende GR.
  • Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient, indien van toepassing, rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten zijn onderbouwd. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar;
  • Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2017 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2019 inclusief meerjarenraming;
  • In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren en prioriteren.

Bij de gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant, de Veiligheidsregio, West-Brabants Archief, de Omgevingsdienst, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, Regionale Ambulancevoorziening, het Werkvoorzieningschap en het Werkplein zijn ook beleidsmatige richtlijnen opgenomen.