Begroting 2018

menu

Geraamde incidentele lasten en baten per programma

Bij het opstellen van de begroting stellen we een overzicht van incidentele baten en lasten op. We doen dit om te beoordelen of er sprake is van materieel evenwicht (structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Deze cijfers gebruikt de provincie voor hun beoordeling als toezichthouder.

In hoofdlijn zijn baten en lasten structureel als deze jaarlijks in de begroting zijn opgenomen (drie jaar of langer). Baten en lasten die korter dan drie jaar worden opgenomen, zijn in principe incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).

In de meerjarenraming namen we per programma de volgende incidentele lasten en baten op:

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Incidentele lasten

1. Bestuur en dienstverlening

2.031

1.639

1.080

1.115

2. Wonen

4.390

2.810

945

410

3. Leven

2.213

3.025

1.588

1.374

Totaal incidentele lasten

8.634

7.474

3.613

2.899

Incidentele baten

1. Bestuur en dienstverlening

1.303

843

411

411

2. Wonen

4.130

2.709

842

307

3. Leven

2.102

2.995

1.558

1.354

Totaal incidentele baten

7.534

6.546

2.811

2.072

Saldo incidentele baten en lasten

1.099

927

802

827

Toelichting:

Hieronder leest u een actueel overzicht van incidentele baten en lasten per programma.

Posten groter dan € 25.000 namen we afzonderlijk in de tabellen op. Posten kleiner dan € 25.000 voegden we samen onder ‘overig’.

Incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 lichten we toe met uitzondering van de neutrale posten. Neutrale posten zijn baten of lasten die we verrekenen met een reserve. In de tabel staat dan onder baten en lasten hetzelfde bedrag.