Begroting 2018

menu

Mutaties reserves 2018-2021

Stortingen (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Reserve optimalisatie bedrijfsvoering

250

250

Reserve Sociaal Domein

592

1.594

1.940

2.035

Reserve Structuurvisie Plus

1.600

2.295

730

205

Reserve Compenserend groen

227

69

10

Reserve Cultuur

15

15

Totaal stortingen reserves

2.684

4.223

2.680

2.240

Onttrekkingen (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Algemene risicoreserve

1.125

1.600

Reserve Rekeningsaldi

250

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

223

590

578

563

Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen

286

286

286

286

Reserve Volkshuisvesting algemeen

90

Reserve Automatisering

384

122

97

97

Reserve Elektronische dienstverlening

268

107

Reserve Jeugdbeleid

13

8

Reserve Sociaal Domein

2.150

1.981

1.802

1.598

Reserve Structuurvisie Plus

845

Reserve Compenserend groen

227

69

10

Reserve Exploitatierisico's

100

100

50

50

Reserve Cultuur

50

50

50

50

Totaal onttrekkingen reserves

6.012

4.913

2.874

2.645

Totaal stortingen reserves

2.684

4.223

2.680

2.240

Totaal onttrekkingen reserves

6.012

4.913

2.874

2.645

Saldo mutaties reserves

3.328

690

194

404