Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant (WVS)

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant (WVS)

Vestigingsplaats

Roosendaal

Beoogd effect

Bieden van werkgelegenheid aan arbeidsgehandicapten die geen perspectief hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de Sociale Werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Daarmee wordt de Wsw grotendeels een sterfhuisconstructie. Wel kunnen gemeenten nog nieuwe arbeidsplaatsen beschut werken creëren, maar daarbij gaat het om aanzienlijk kleinere aantallen dan voorheen in de Wsw het geval was. Op termijn kunnen naar verwachting nog ongeveer 1/3 van het huidige aantal arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten bij WVS in stand worden gehouden.

In het kader van de herstructurering van WVS is besloten WVS om te gaan vormen tot een leerwerkbedrijf, waarbij WVS een rol gaat spelen bij de arbeidsontwikkeling van het brede scala aan doelgroepen van de Participatiewet. Momenteel wordt de concrete invulling van het leerwerkbedrijf van WVS en de ketensamenwerking die met de twee Werkpleinen in de WVS-regio (Werkplein HvWB en ISD Brabantse Wal) tot stand moet gaan komen, uitgewerkt.

Het uiteindelijke doel is het zodanig herstructureren van de WVS-groep, zodat zij in staat is:

 • Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet;
 • Effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het Werkplein Hart van West-Brabant;
 • Toekomstige financiële tekorten in de gehele keten van werk en inkomen te kunnen beperken en het gezamenlijk resultaat met het Werkplein Hart van West-Brabant te optimaliseren.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 503.677

Begroting 2017: € 518.732(aangepaste begroting)

Begroting 2018: € 692.973

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 2.782.000

31 december 2016 € 2.001.000

1 januari 2018 € 2.001.000

31 december 2018 € 2.001.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 20.279.000

31 december 2016 € 21.581.000

1 januari 2018 € 21.778.000

31 december 2018 € 21.772.000

Resultaat

2016 € 252.000 -/-

2018 € 0*

* na een aanvullende gemeentelijke bijdrage ad. €6.649.000

Risico’s

De afgelopen jaren is er al fors bezuinigd op de rijksbijdrage WSW. En de komende jaren bouwt deze rijksbijdrage verder af. Deze bezuinigingen kunnen niet opgevangen worden door een toename in de productiviteit van de sociale werkplaats populatie. Ook het terugbrengen van de loonkosten is niet mogelijk omdat WSW-banen en lonen bij wet en CAO gegarandeerd zijn. Bovendien bestaat er nog altijd onzekerheid over de mate en wijze van afbouw van de WSW-sector onder de Participatiewet en de afbouw van de WSW-rijkssubsidie die daarbij hoort. Hierdoor komt de exploitatie van WVS onder druk te staan.

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Een besparing is niet exact te kwantificeren maar de Gemeenschappelijke Regeling WVS is onder andere door schaalvoordeel in staat meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking tegen lagere kosten te realiseren. Dit komt naar voren door lagere organisatiekosten en facilitaire kosten dan wanneer de negen deelnemende gemeenten elk afzonderlijk een sociaal werkbedrijf in stand zouden moeten houden. Ook maakt het groter aantal werknemers van de sociale werkvoorziening het eenvoudiger om geschikte mensen voor opdrachten te kunnen leveren. Daarmee levert het samenwerkingsverband een positief effect op de 3 K’s.

Richtlijnen kaders begroting 2019

Aanvullende financiële richtlijnen

 1. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces worden verwerkt in de begroting.
 2. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met het werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal, zorgt WVS er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begrotingen van het werkplein en de ISD. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting.

Beleidsmatige richtlijnen WVS begroting 2019

WVS-groep dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het Werkplein HvWB en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie organisaties tezamen optimaal te zijn.

 1. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het Werkplein HvWB en de ISD. Voor de monitoring van de keten stellen de WVS, Werkplein en ISD in samenwerking met de gemeenten gezamenlijk een ketenbegroting op. WVS-groep dient haar begroting zodanig op te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden. De drie begrotingen zijn qua aantallen en terminologie op elkaar afgestemd.
 2. WVS-groep dient zich binnen de termijnen van de besluiten over het herstructureringsproces om te vormen tot een leer-werkbedrijf voor de bredere doelgroep van de Participatiewet.
 3. WVS-groep werkt, samen met het Werkplein en de ISD:
  1. vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie;
  2. aan het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
 4. WVS-groep maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW bestand en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
 5. WVS-groep besteedt aandacht aan de visie en ambitie rondom de herstructurering. Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in interne concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen van het herstructureringsplan. Tevens maakt de WVS de ambitie duidelijk in de afbouw van het SW bestand.