Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA)

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA)

Vestigingsplaats

Bergen op Zoom

Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Archiefwet 1995 en het delen van informatie uit de beheerde archieven aan belangstellenden.

Beleidsvoornemens

Nu papier zijn langste tijd heeft gehad is het moment niet ver meer dat er volledig digitale archieven aan de WBA zullen worden overgedragen. Het WBA neemt daar een leidende rol in. Het is immers een wettelijke plicht om geselecteerde informatie, dus ook de digitale, voor het nageslacht te bewaren en belangrijker nog, blijvend te kunnen raadplegen.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: €  98.633

Begroting 2017: € 116.969

Begroting 2018: € 117.663

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 111.000

31 december 2016 € 28.000

1 januari 2018 € 0

31 december 2018 € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 1.766.000

31 december 2016 € 1.747.000

1 januari 2018 € 118.000

31 december 2018 € 126.000

Resultaat

2016 € 28.402

2018 €  0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Richtlijnen kaders begroting 2019

E-depot

De voortgang van het project E-depot is van groot belang voor het op juiste wijze bewaren van digitale archiefstukken. De volgende mijlpalen dienen uiterlijk in 2019 gefaciliteerd of gerealiseerd te zijn vanuit het WBA:

  • Van alle WBA-deelnemers is een eerste inventarisatie gedaan van informatie die openbaar ontsloten en opvraagbaar kan worden via het e-depot.
  • Het e-depot is getoetst en voldoet aan de geldende wettelijke eisen.
  • In het e-depot zal per deelnemer een ‘eigen gedeelte’ ingericht worden. De afspraken over de beheers-, verantwoordelijkheids- en openbaarheidsaspecten van dit eigen gedeelte is in samenwerking met de deelnemers vastgesteld.
  • Afspraken over eventuele vervroegde overbrenging zijn vastgesteld.

Evaluatie

In het bedrijfsplan dat is opgesteld voor het WBA is afgesproken dat er in 2020 een integrale evaluatie dient plaats te vinden. Dit kan/zal gevolgen hebben voor de verdeelsleutel van de kosten, ook omdat het aantal strekkende meters archief dan niet meer bepalend kan zijn voor de kostenverdeling. Het e-depot en de kosten die daarmee gemoeid zijn zullen ook mee gaan wegen. Om tot een gedragen evaluatie te kunnen komen, is het van belang in 2019 de opdracht voor deze evaluatie te formuleren en de eventuele uitvoeringskosten van de evaluatie te begroten voor 2020.