Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Vestigingsplaats

Tilburg

Beoogd effect

Een doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, met behoud van een bestuurlijke en operationele verankering op lokaal niveau.

Beleidsvoornemens

Zich – rekening houdend met trends en ontwikkelingen - actief inzetten voor een veiligere samenleving door:

 • Slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg te leveren
 • Verantwoord om te gaan met risico’s
 • De organisatie continu door te ontwikkelen
 • Informatie en communicatie te optimaliseren.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 2.080.138

Begroting 2017: € 2.111.587

Begroting 2018: € 2.199.544

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 21.346.000

31 december 2016 € 22.623.000

1 januari 2018 € 17.971.000

31 december 2018 € 15.818.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 38.510.000

31 december 2016 € 34.232.000

1 januari 2018 € 47.666.000

31 december 2018 € 57.811.000

Resultaat

2016 € 2.789.526

2018 € 0

Risico’s

De begroting 2018 van de Veiligheidsregio bevat een rapportage over de risico’s. Per thema worden de risico’s gemeld.

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Dit samenwerkingsverband is een wettelijke verplichting. Gesteld kan worden dat de taken op het gebied van veiligheid door individuele gemeenten niet kunnen worden uitgevoerd met de kwaliteit die nodig is. Hoe zich dat vertaalt in concrete besparingen is niet te kwantificeren. Vanuit gemeenten wordt druk gezet op structurele bezuinigingen. In de periode 2012-2016 is dan een bezuiniging verwezenlijkt van € 7,9 miljoen.

Richtlijnen

kaders

begroting 2019

Aanvullende financiële richtlijnen

 1. De Veiligheidsregio geeft in de kaderbrief aan hoe het voor de begroting 2019 gevraagde extra budget (€ 640.000) wordt ingepast in de bestaande budgetten (volgens de begroting 2017)
 2. De begroting 2019 bevat een geactualiseerd (realistisch in omvang en tijd) meerjarig investeringsplan. Tevens dient men aan te geven of het plafond van de reserve kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen.

Beleidsinhoudelijke richtlijnen

De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving.

 1. In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit. In de kaderbrief 2019 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2019 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld.
 2. De begroting 2019 bevat informatie en kengetallen met informatie over toezicht en handhaving van :
 3. BRZO (Besluit Risico’s en Zware Ongevallen)
 4. BRZO + (bedrijven die bijna vergelijkbaar zijn met BRZO)
 5. Zorg(instellingen)
 6. Overig
  • De begroting 2019 bevat kengetallen/ informatie over de omvang van het ambtelijk apparaat /organisatie alsmede van de financiële ramingen daarvan:
 • aantal vrijwilligers
 • aantal beroeps repressief (uitrukdienst)
 • aantal medewerkers risicobeheersing (advies & vergunningverlening, toezicht & handhaving)
 • aantal medewerkers overig (uitgesplitst naar overhead, veiligheidsbureau)
 • aantal medewerkers witte kolom (gezondheid), oranje kolom (gemeentelijk)
 • opgave van het materieel (per categorie) en het aantal posten.
  • Prestaties apparaat
  • De begroting 2019 bevat informatie en kengetallen (voor zover nog niet opgenomen en zo mogelijk steeds op een eenduidige manier) over
 1. Onderdeel repressie
 • aantal uitrukken (uitgesplitst zoals nu) en uitgesplitst naar scenario.
 • inzetten vrijwilligers, beroeps, witte en oranje kolom.
 • overschrijdingen inzetten
 • slachtoffers brand en ongevallen gevaarlijke stoffen, infectieziekten cat A.
 • Onderdeel preparatie
 • planvorming (RCP –Regionaal Crisis Plan-, RBP –Rampen Bestrijdings Plan-, lBP –Incident Bestrijdings Plan-, bereikbaarheidskaarten)
 • (M)OTO -Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen- (brandweer, witte kolom, oranje kolom, multi).
 • Gebieden waar wordt voldaan aan het regionaal beleid voor bluswater en bereikbaarheid
 • inzet toolbox
 • Onderdeel preventie/pro-actief
 • advisering
 • Ruimtelijke ordening en projecten
 • Evenementen
 • Vergunningen Milieu (BRZO, BRZO+, overig)
 • Vergunningen Bouw
 • voorlichting
 • voldoen van de brandweerkazernes aan “gezond en veilig werken”
 • Onderdeel meldkamer
 • stand van zaken m.b.t. capaciteit en inzet CACO’s (calamiteiten coördinatoren)
 • Onderdeel controles, toezicht en handhaving
 • hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket?
 • een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente.
 • De begroting geeft goed zichtbaar weer welke baten van externen (bijv. verkregen via Safety Village) worden verkregen.