Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB)

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB)

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Strategische positionering van West-Brabant, de belangenbehartiging en lobby van de 19 gemeenten extern naar provincies, rijk en Brussel;

Het vormen van een netwerkorganisatie en een centraal punt waar vragen van samenwerkingspartners samen komen en waar colleges elkaar ontmoeten voor integrale vraagstukken en netwerken.

Beleidsvoornemens

Uitvoering geven aan de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 227.119 apparaatskosten
Begroting 2017: € 260.520

Begroting 2018: € 269.784

Begroting 2016: € 729.254 programmakosten
Begroting 2017: € 683.818

Begroting 2018: € 772.071

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 443.000

31 december 2016 € 295.000

1 januari 2018 € 295.000

31 december 2018 €  259.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 8.655.000

31 december 2016 € 9.138.000

1 januari 2018 € 6.425.000

31 december 2018 € 6.425.000

Resultaat

2016 € 574.000

2018 €  0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Met het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda wordt ingespeeld op de ontwikkelingen om de regio heen (havens Rotterdam, Antwerpen, economische kracht Brabant). De RWB brengt de belangen van West-Brabant in bij verschillende overleggen. Het West-Brabants belang is ook het Etten-Leurs belang. In de RWB worden krachten gebundeld in een taak die niet effectief kan worden uitgevoerd door de 19 individuele gemeenten. In geld of kostenbesparingen is de opbrengst van de RWB niet aan te geven.

Richtlijnen kaders begroting 2019

  1. Het uitvoeringsprogramma van het economisch ruimtelijk ontwikkelprogramma geeft richting en uitvoering aan de gestelde ambities van het ontwikkelprogramma. Focus blijft een aandachtspunt.
  2. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek- en Ontwikkelfonds.
  3. De begroting 2019 geeft inzicht in de core business taken van de RWB en maakt ook de financiële gevolgen voor zowel RWB als Rewin inzichtelijk.