Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Vestigingsplaats

Tilburg

Beoogd effect

Een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving voor de regio.

Beleidsvoornemens

Het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van de deelnemers en het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met de deelnemers. Het verbeteren van de uitvoering van de taken. De OMWB streeft naar een uniforme wijze van uitvoering van de wettelijke basistaken. Het streven daarbij is te komen tot een zogenaamde Midden- West-Brabantse norm (MWB-norm) voor het uitvoeringsniveau.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 465.000

Begroting 2017: € 528.540

Begroting 2018: € 498.135

Eigen vermogen

1 januari 2016 € -3.287.000

31 december 2016 € 4.817.000

1 januari 2018 € 1.311.000

31 december 2018 € 1.708.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 17.045.000

31 december 2016 € 6.535.000

1 januari 2018 € 6.850.000

31 december 2018 € 6.650.000

Resultaat

2016 € 4.023.000

2018 € 0

Risico’s

 1. Niet betalen facturen door verschillen van inzicht met opdrachtgevers: € 250.000
 2. Geschillen met deelnemers over sociaal beleidskader (overgang personeel voormalige RMD gemeenten): € 2.000.000
 3. Hoger ziekteverzuim dan geraamd: € 60.000
 4. Hogere kosten (vanwege inhuur en ICT) dan begroot: € 250.000

Het zijn gewogen risico’s (voor nadere toelichting, zie pagina 33 van de begroting 2018 OMWB).

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Dit samenwerkingsverband is een wettelijke verplichting waar gemeente Etten-Leur kritisch naar kijkt. Theoretisch is efficiency in de bedrijfsvoering mogelijk, echter op dit moment wordt de besparingsdoelstelling niet behaald. Het samenwerkingsverband is nog jong. Op termijn mogen positieve effecten op de 3 K’s wel worden verwacht. Op dit moment is de gemeente Etten-Leur nog niet tevreden en volgt zij de OMWB nauwlettend.

Richtlijnen kaders begroting 2019

 1. De motie van 13 juli 2016 (financiële deelnemersbijdrage baseren op werkprogramma) is verwerkt in de kaders van de begroting 2019, zodanig dat de vastgestelde werkprogramma’s leidend zijn voor de geraamde bijdrage van de deelnemer in de begroting 2019.
 2. De OMWB is opgericht voor de uitvoering van de VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) taken milieu (basistakenpakket). In onze ogen dient dit het uitgangspunt te blijven. De OMWB blijft zich hierop richten. Dit dient terug te komen in de begroting.
 3. Van de omgevingsdienst wordt verwacht dat zij enige flexibiliteit heeft om extra opdrachten/taken uit te voeren die in het lopend jaar aan de dienst worden opgedragen en die (in 2018) bij het opstellen van het werkprogramma door de deelnemers niet waren te voorzien. Het is wel van belang om aan de omvang van die extra taken buiten werkprogramma duidelijke grenzen te stellen. Getroffen maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen duidelijk zichtbaar in de begroting 2019 opnemen.
 4. Het traject Huis op Orde wordt in 2018 afgerond. In de begroting 2019 worden hiervoor geen extra middelen opgenomen. De gevolgen en gerealiseerde (positieve) effecten duidelijk zichtbaar opnemen in de begroting 2019 e.v.
 5. Verbetertraject automatisering en informatievoorziening: Effecten (financieel, personeel, etc.) duidelijk zichtbaar verwerken in de begroting 2019 e.v.
 6. Invoering Omgevingswet per 2021: Gevolgen zover al zichtbaar verwerken in de begroting 2019 maar ook de effecten voor de bedrijfsvoering vanaf 2021.
 7. De kosten voor werkvoorbereiding en – begeleiding (voorheen coördinatiekosten) zijn in de begroting 2018 geraamd op 10 %. Voor de begroting 2018 hebben de deelnemers hiermee ingestemd met het nadrukkelijke verzoek om voor de jaren erna een grondige analyse uit te voeren. Voor de kaders begroting 2019 gaan we er dan ook vanuit dat wordt uitgegaan van een percentage dat gebaseerd is op een grondige analyse en op een sobere en efficiënte werkvoorbereiding.