Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet en bijbehorende inkomensondersteunende regelingen Ioaw, Ioaz (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers/ - gewezen zelfstandigen)

en BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) en het minimabeleid.

Beleidsvoornemens

 • Effectieve en efficiënte inzet op re-integratie, in samenwerking met ketenpartners en het ondernemersveld, gericht op het beperken van de instroom in en het bevorderen van uitstroom uit de uitkering;
 • Extra inzet op daling uitkeringsbestand door aanvullende uitstroombevorderende maatregelen;
 • Bevorderen maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden;
 • Focus op rechtmatige en efficiënte uitvoering van het onderdeel inkomensondersteuning, met aandacht voor handhaving en terugvordering/ verhaal;
 • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer door minima door middel van het terugdringen van het niet-gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 2.262.636 (aangepaste begroting)

Begroting 2017: € 2.406.843

Begroting 2018: € 2.379.960

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 0

31 december 2016 € 258.250

1 januari 2018 € 0

31 december 2018 € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 6.611.654

31 december 2016 € 10.827.219

1 januari 2018 € 0

31 december 2018 € 278.453

Resultaat

2016: € 258.250

2018: € 0

Risico’s

Het financiële kader voor de vorming van de Gemeenschappelijke regeling Werkplein HvWB berust voor een deel op een efficiencyslag die behaald wordt door de schaalvergroting die we met de Gemeenschappelijke regeling realiseren. Concreet is deze efficiencyslag vertaald in een taakstelling op de personele formatie. Per 1 januari 2015 is echter de Participatiewet in werking getreden. Dit betekent een uitbreiding van doelgroepen en taken op het terrein van werk en inkomen. Tevens is sprake van een toegenomen aantal statushouders dat de afgelopen jaren gehuisvest is.

Met het toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van beide ontwikkelingen is in het bedrijfsplan Werkplein HvWB geen rekening gehouden. Het risico bestaat dat hierdoor het realiseren van de personele taakstelling onder druk komt te staan.

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Reden voor het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant is het streven naar efficiency in de bedrijfsvoering en het borgen van een kwalitatief goede dienstverlening op het terrein van werk en inkomen. Positieve effecten op de 3K’s zijn op langere termijn te verwachten. Dit samenwerkingsverband is nog jong en zoals gebruikelijk kost het enkele jaren om dit effect gerealiseerd te zien.

In de begroting 2017-2020 van het Werkplein HvWB is uitgegaan van historische kosten en is aangegeven dat een doorvertaling van financiële consequenties zal plaatsvinden op basis van nog te maken beleidkeuzes. Het Werkplein HvWB is in ontwikkeling en wil komen tot structurele organisatieverbeteringen die moeten leiden tot de gewenste kostenbeheersing. Het oplopende uitkeringsbestand geeft aanleiding om beleidsmaatregelen te treffen om het bijstandsvolume (en daarmee de uitkeringslasten) naar beneden te brengen. Dat vraagt om een investering in een stevige aanpak van werk en inkomen.

Richtlijnen kaders begroting 2019

Aanvullende financiële richtlijnen

 1. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces worden verwerkt in de begroting.
 2. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met het WVS en de ISD Brabantse Wal, zorgt Werkplein HvWB er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begrotingen van het WVS en de ISD. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting
 3. In de begroting dient in ieder programma meerjarig een beeld geschetst te worden van de aantallen (tevens in- en uitstroom). De financiële consequenties hiervan dienen te worden verwerkt in de (meerjaren-) begroting (ook consequenties voor bedrijfsvoeringskosten en rekenregel formatie).
 4. De verdeelsleutel voor de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten aan de gemeenten vanaf 2019 wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast. De resultaten hiervan dienen te worden verwerkt in de begroting 2019 en verder.
 5. Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2019 Werkplein Hart van West-Brabant

 1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2019 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt;
 2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2019 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2019 op het terrein van werk en inkomen;
 3. De begroting 2019 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan;
 4. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken (door gemeente) op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2019 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van het rijksbudget voor uitkeringslasten (BUIG-budgetten);
 5. De begroting 2019 van het Werkplein is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en de ketensamenwerking met de WVS-groep. Het Werkplein HvWB en WVS-groep dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting;
 6. Het Werkplein HvWB en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken;
 7. De begroting 2019 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen in afstemming met WVS-Groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.