Begroting 2018

menu

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Gezonde burgers die vanuit eigen kracht een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Beleidsvoornemens

De GGD ziet de volgende relevante maatschappelijke ontwikkelingen:

 • Zorg voor jezelf (burgerkracht) en elkaar, de focus van de GGD ligt op de hele levenslijn.
 • De GGD weet de kwetsbare burgers te vinden, op te vangen en te begeleiden.
 • De GGD speelt in op de on-line maatschappij.
 • Samen met de Veiligheidsregio wordt er gewerkt aan vergroten van de zelfredzaamheid en risicogerichtheid van burgers en bedrijven.
 • Daarnaast zijn er beleidsuitdagingen op het gebied van infectieziekten, de omgevingswet en jeugdgezondheidszorg.

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 1.386.493

Begroting 2017: € 1.400.274

Begroting 2018: € 1.475.686

Eigen vermogen

1 januari 2016 € 5.090.000

31 december 2016 € 5.619.000

1 januari 2018 € 4.675.000

31 december 2018 € 4.675.000

Vreemd vermogen

1 januari 2016 € 12.973.000

31 december 2016 € 10.963.000

1 januari 2018 € 10.389.000

31 december 2018 € 10.389.000

Resultaat

2016 € 1.882.000

2018 € 0

Risico’s

 1. Doorvoering van de flexibilisering en vermindering van de plustaken (facultatieve taken) kan leiden tot ongedekte vaste kosten.
 2. Besluitvorming rondom basistakenpakket jeugdgezondheidszorg leidt mogelijk alsnog tot een begrotingswijziging.
 3. Er is een hogere indexering toegepast dan in de richtlijnen was opgenomen.
 4. In 2018 wordt een nieuwe huisvestingsvisie vastgesteld. Hierbij hoort via doelomschrijvingen besluitvorming over de bestemmingsreserve huisvesting.
 5. De GGD participeert (bestuurlijk en/of financieel) in een aantal samenwerkingsverbanden die onderdeel zijn van de GGD-begroting. Onduidelijk is welke(e) belang en risico’s hieraan verbonden zijn.

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Dit samenwerkingsverband is een wettelijk verplichting op basis van de Wet publieke gezondheid. Het is onze plicht om deze instelling, samen met 17 andere gemeenten, in stand te houden. De gedachte achter dit samenwerkingsverband is wel dat het bundelen van krachten in één organisatie leidt tot kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Omdat dit is ingevoerd vanuit een wettelijke verplichting is niet concreet te maken wat dit aan (financiële) besparingen oplevert. Stelling is wel dat als individuele gemeenten deze taken zelf moeten uitvoeren, dit niet efficiënt en effectief zou zijn. Er is echter geen realistische vergelijking te maken waarmee besparingen in exacte bedragen kunnen worden aangetoond.

Richtlijnen kaders begroting 2019

 1. De GGD is in het leven geroepen om namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering te geven aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere wetgeving – bijvoorbeeld de wet Veiligheidsregio’s – en adviseert de gemeenten rond actuele ontwikkelingen zoals in het kader van de Omgevingswet waarin gezondheid een belangrijk uitgangspunt is.
 2. Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan (bijvoorbeeld in relatie tot Wmo en Jeugdzorg) én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken).
 3. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is een kleiner basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten.
 4. De GGD geeft bij nieuw beleid/nieuwe taken per definitie aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten worden.
 5. De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met als doel dat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zelfredzaam en zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. ‘Positieve gezondheid’ is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden vooral aangezet tot het voeren van eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk.
 6. Voor burgers die dit niet kunnen levert de GGD, in samenwerking met ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.
 7. In nauw overleg met de gemeenten werkt de GGD aan de implementatie van het vernieuwde Basispakket JGZ. Dit gebeurt conform de in het AB van 6 juli 2017 plaatsgevonden besluitvorming.
 8. De GGD komt met nader uitgewerkte voorstellen op basis waarvan tijdig besluitvorming kan plaatsvinden over de borging van het uitstapprogramma voor prostituees (RUPS) en de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen per 2019. Dit gebeurt conform de in het AB van 6 juli 2017 plaatsgevonden besluitvorming.
 9. De GGD zorgt indien nodig voor actualisatie van prestatie-indicatoren waarmee de belangrijkste te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen helder in beeld gebracht worden. Extra aandacht gaat uit naar het product Jeugdgezondheidszorg gelet op het vernieuwde Basispakket JGZ.
 10. In dit kader dient de GGD rekening te houden met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).